top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1
De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede (evenzeer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.
Artikel 2
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden door de klant.
Artikel 3
In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze
bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het
arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dringend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter
bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de
levering.
Artikel 4
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een
schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.
Artikel 5
De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en
terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.
Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, is de aannemer gerechtigd de uitvoering van de werken op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan
geven tot vergoeding van een welke schade (bv. omwille van vertraging)
Indien er een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer moet voldoen.
Artikel 6
Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de
administratieve vergunningen. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
Artikel 7
De klant moet er zorg voor dragen dat voor de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij moet er tevens voor zorgen dat de sleutel op voorhand
afgegeven wordt indien de werf gesloten zou zijn.
Artikel 8
Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en
de vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor de schade aan en de vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant
neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de
werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
Artikel 9
Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering of facturatie. Wij zijn niet
aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voorgenoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Op de
verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikanten/leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan die van de
fabrikant/leverancier in kwestie. In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft de aannemer de keuze de gebreken te
herstellen zodat de werken finaal conform de overeenkomst afgewerkt worden, ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen. Verborgen gebreken die niet vallen
onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking
ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden.
Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert de aannemer het gratis ter beschikking stellen van materiaal om het gebrek te verhelpen, of
tot de betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde
van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden.
Enige aansprakelijkheid van de aannemer voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten.
Artikel 10
De ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en/of werken en de
aanvaarding ervan in haar totaliteit. In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de
voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.
Artikel 11
Indien de klant artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 %
van de afgezegde werken. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten
uiteraard integraal vergoed worden.
Artikel 12
Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgische recht van toepassing.

bottom of page